Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Zij hebben voorrang op de verkoops- of aankoopvoorwaarden van onze klanten.

2. Al onze offertes en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. Door onze vertegenwoordigers of agenten aangegane verbintenissen zijn slechts bindend nadat zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Al onze offertes en verbintenissen veronderstellen de gewone commerciële kwaliteit. Afwijkingen moeten speciaal bedongen worden. De verkopen zijn altijd gesloten tegen de wisselkoers en de prijzen van vervoer, douane, lossen en andere kosten in voege op het ogenblik van de aanvaarding. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te verhogen in de mate dat deze kosten eventueel zouden verhogen.

3. Het niet betalen van een vorige of een gedeeltelijke levering laat ons toe de koop te vernietigen, zonder enig beroep van de koper.

4. Indien het krediet van de koper een minder gunstige wending neemt behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

5. Wij aanvaarden geen enkele boete voor het niet naleven van de leveringsdata, die steeds opgegeven worden bij benadering. Alle gevallen van heirkracht zijn in ons voordeel gereserveerd en geven de koper in geen geval het recht om de koop te vernietigen.

6. Alle goederen worden geacht te zijn goedgekeurd in onze magazijnen.

7. De verzending der goederen geschiedt altijd op risico van de koper, zelfs indien ze franco verkocht werden. In geval van beschadiging of klacht bij aankomst van de goederen dient de koper voorbehoud te maken bij de vervoerder. Dit voorbehoud moet worden aangetekend op de afleveringsbon en het vervoerdocument. Bij het terugkomen van een afleveringsbon, normaal ondertekend, worden de goederen verondersteld definitief te zijn aanvaard.

8. Een hoeveelheid van 10 % min of meer zal toegelaten worden op de bestelde hoeveelheid.

9. Elke klacht betreffende de kwaliteit van de goederen, dient om geldig te zijn, binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk in ons bezit te zijn. Daarbij is het de koper niet toegestaan de betaling van de geleverde goederen uit te stellen. Terugzending van goederen kan alleen gebeuren na ons voorafgaand akkoord.

10. In geval van klacht mogen de goederen niet verwerkt worden, maar moeten ter beschikking van de verkoper gehouden worden tot deze ze heeft kunnen onderzoeken. Het moet ons steeds mogelijk zijn de oorspronkelijke identiteit van de goederen te kunnen nagaan.

11. In geval van door ons erkende klacht of kwaliteitsgebreken beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot het eenvoudig vervangen van de als gebrekkig erkende geleverde goederen. Dit gaat slechts over op derden als dit uitdrukkelijk zo door ons werd overeengekomen.

12. Al onze rekeningen zijn steeds betaalbaar te Boortmeerbeek op de overeengekomen vervaldag. Wij verzaken niet aan dit recht door wissel te trekken op de koper.

13. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aangerekend worden vanaf de vervaldag. Deze is gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank van België voor handelspapieren verhoogd met 3 %. Bovendien zullen alle onbetaalde facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15 % met een minimum van EUR 125,-.

14. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de door de koper verschuldigde koopsom aan de verkoper niet is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's.

15. Onverminderd ons recht, de rechter van de woonplaats van de koper aan te spreken, is de Rechtbank van Leuven bevoegd.