Disclaimer

Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de FINASPAN "Website". Het gebruik van de FINASPAN website betekent dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Deze voorwaarden kunnen door FINASPAN te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving.
U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Informatie op de Website
Hoewel FINASPAN zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt FINASPAN dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

FINASPAN aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de Website en de daarop verstrekte informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze Website.

FINASPAN behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. FINASPAN is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met FINASPAN voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de Website
FINASPAN garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. FINASPAN garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Verwijzingen en links naar andere websites
Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. FINASPAN is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van FINASPAN of van haar merken zoals (niet exhaustief) ARANYA®, WOOD-u-FEEL®, WAVES®, of andere FINASPAN gerelateerde logo's bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door FINASPAN zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat FINASPAN (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar FINASPAN bevatten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FINASPAN is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van FINASPAN te creëren. Ook het koppelen van de Website van FINASPAN aan andere websites, het zogenaamde "framing" alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

Verklaring van toestemming door de gebruiker van de website
Opslag en gebruik van gegevens voor specifieke doeleinden
Ik ga ermee akkoord dat FINASPAN NV, Stationsstraat 92, B-3191 HEVER, België en de aan zich verbonden ondernemingen van de FINASPAN-groep de door mij ter beschikking gestelde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt om mij per post of e-mail te informeren over producten, productontwikkeling en vernieuwingen binnen de FINASPAN-groep of om mij een FINASPAN (elektronische) nieuwsbrief toe te sturen.
Herroeping
Mijn goedkeuring voor het opslaan, verwerken en gebruiken van mijn persoonlijke gegevens kan ik ten allen tijde tegenover FINASPAN NV via bovengenoemd adres schriftelijk of per e-mail aan martin.hankar(at)finaspan.be herroepen. Ook kan ik steeds het toesturen van informatie over producten, productontwikkeling en vernieuwingen binnen de FINASPAN-groep of de (elektronische) nieuwsbrief laten annuleren.

Intellectueel eigendom
FINASPAN, respectievelijk de rechthebbende, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en layout van de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en html-code en/of enig ander materiaal. Niets op deze website mag dan ook openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van FINASPAN.

Verantwoordelijke uitgever
FINASPAN NV
Charles Mariën
Stationsstraat 92
B-3191 HEVER
Telefoon: +32 (0)15 52 05 00 / Telefax: +32 (0)15 52 09 64
E-mail: webmaster@finaspan.be
Copyright ©2013 FINASPAN NV